Dla Autorów

Szanowni Państwo,

Studia Historiae Oeconomicae jest czasopismem recenzowanym, a otrzymane artykuły są recenzowane w systemie double-blind.

Proces recenzyjny jest anonimowy i nadzorowany przez Redakcję.

Zaloguj się lub zarejestruj, aby złożyć wniosek.

Redakcja SHO przyjmuje do publikacji w czasopiśmie oryginalne, wcześniej niepublikowane, artykuły problemowe i przeglądowe z zakresu historii gospodarczej i społecznej, zgodnie z tematyką określoną każdorazowo w Call for Papers. Czasopismo jest otwarte zarówno na teksty badawcze, jak i teoretyczne.

Zgodnie ze swoją misją, SHO konsekwentnie propaguje ideę interdyscyplinarnych badań nad historią gospodarczą. Dzięki temu każdy numer jest poświęcony innemu tematowi i w rezultacie każdy numer jest platformą skupiającą historyków społeczno-gospodarczych z różnych działów, w tym ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i historycznych z całego świata.

Czasopismo SHO stanowi forum dla naukowców z całego świata, zwłaszcza tych, którzy interesują się historią Europy Środkowej i Wschodniej, do prezentowania swoich badań i wymiany pomysłów oraz angażowania się w dyskusje na temat historii społeczno-gospodarczej.

Czasopismo SHO jest wydawane dwa razy w roku na platformie  Sciendo De Gruyter oraz PRESSto. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim i angielskim. Artykuły publikowane są w języku angielskim. Czasopismo wydawane jest w wersji elektronicznej i papierowej.

Dear Colleagues,

The Studia Historiae Oeconomicae is a peer-review publication, and the papers received are submitted to double-blind refereeing.

The referral process is blind and is supervised by the Editors.

Login or Register , to make a submission.

The editors of SHO accept for publication in the journal original, previously unpublished, problem and review articles on economic and social history, in accordance with the subject matter specified each time in Call for Papers.

The journal is open to both research and theoretical texts. In accordance with its mission, the SHO consistently promotes the idea of interdisciplinary research on economic history. Because of it, each issue is dedicated to a different topic and in results each issues is a platform that brings together socio-economic historians from various departments, including economic, social, humanities and history from around the world.

The SHO sites serve as a forum for scholars from around the world, particularly those with an interest in the history of Central and Eastern Europe, to present their research and exchange ideas and engage in discussions on socio-economic history.

SHO is published twice a year in collaboration with PRESSto and Sciendo De Gruyter. The editorial office accepts texts in Polish and English. Articles are published in English. The journal is published in a printed and electronic version.


Pliki do pobrania:/Download:

Call for Papers: THE LABOUR MARKET AND UNEMPLOYMENT, vol.42/1 (2024)  Download pdf file

Call for Papers: RYNEK PRACY I BEZROBOCIE, vol.42/1 (2024)   Pobierz w PDF  

Call for Papers: INVESTMENTS AND ECONOMIC DEVELOPMENT, vol.42/2 (2024) Download pdf file 

Call for Papers: INWESTYCJE A ROZWÓJ GOSPODARCZY, vol.42/2 (2024)  Pobierz w PDF 

Instructions for Authors Download pdf file 

Editorial and Publishing Rules Download pdf file 

Open Access and Plagiarism Policy Download pdf file

License Agreement Form Download pdf file 

Review Form Download pdf file