Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Historii Gospodarczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • w niektórych przypadkach brak zastosowania nagłówków w odpowiedniej hierarchii oraz etykiet dla pól formularzy może utrudnić osobom niewidomym i słabowidzącym, posługującym się technologią asystującą, prawidłowe interpretowanie i odczytywanie treści strony. W miarę możliwości będziemy te utrudnienia usuwać.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i graficzne, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr Jakub Kujawa.
 • E-mail: jakkuj2@amu.edu.pl
 • Telefon: 695 398 550

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wydział Historii UAM w Poznaniu
 • Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
  61-614 Poznań
 • E-mail: history@amu.edu.pl
 • Telefon: +48 61 829 14 63

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej budynków UAM

Collegium Historicum

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Michał Przybył (email: mprzybyl@amu.edu.pl , tel. 61 829 15 47)

Opis:

W pobliżu wejścia do obiektu, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego, znajduje się 9 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, najbliżej położone miejsce od wejścia ok. 22m Wejście główne do budynku: posiada schody wyposażone w poręcze, znajdujące się od wejścia północnego i południowego, posiada schody, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, jednak tylko od strony północnej (ul. Uniwersytetu Poznańskiego, główne wejście), Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku: 0 – parter, posiada drzwi automatycznie otwierane. Wewnątrz budynku: znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach, na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, łącznie 7 toalet, znajdują się windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a. System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: Pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowane w czterech salach: 1.71, 1.44, 1.43, 2.122, Tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a i informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal, Ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału. Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 15 46.