dr hab. Jan Miłosz, prof. UAM

 

DANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS

Dr hab. JAN MIŁOSZ, prof. UAM

STOPIEŃ NAUKOWY/ DEGREE: doktor habilitowany/ PhD with habilitation

STANOWISKO/ POSITION: profesor nadzwyczajny  w Zakładzie Historii Gospodarczej UAM/associate professor Department of Economic History

KONTAKT/CONTACT

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań
  Zakład Historii Gospodarczej/Department of Economics History
  61-614 Poznań ul. Umultowska 89D; pokój/room – 3.140
 • tel./phone: (+48) 61 829 1526
 • e-mail: j.milosz@amu.edu.pl
 • nr ORCID: 0000-0002-5089-575X

GODZINY DYŻURÓW/VISITING HOURS [pokój/room – 3.140]

Semestr letni roku akademickiego 2023/2024

                                                                                       urlop naukowy: 26.02 – 25.08.2024

 • wtorek/Tuesday:   10.30-11.30
 • czwartek/Thursday:
 • w okresie przerwy wakacyjnej kontakt pod adresem e-mailowym/in leave time by e-mail contact
 • urlop/leave:

EDUKACJA/EDUCATION

 • 05.03.2019 r. – nadanie stopnia doktora habilitowanego przez Radę Instytutu Historii na podstawie cyklu studiów pt. Władze komunistyczne wobec legalnych i nielegalnych związków wyznaniowych działających w Wielkopolsce w latach 1945–1989/PhD with habilitation
 • 1994 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii/PhD in History: Rada Narodowa miasta Poznaniu 1945-1973, organizacja, kompetencję, działalność – promotor/PhD advisor: prof. dr hab. Edmund Makowski
 • 1988 – magister historii/Master in History: Rada Narodowa dla zaboru pruskiego 1908-1922, organizacja, kompetencje, działalność – promotor/Master advisor: doc. dr Irena Radke
 • 1983-1988 – studia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny – kierunek historia/study in Adam Mickiewicz University in Poznań

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT

 • 2003-2008 – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu/ Institute of National Remembrace Branche Offices in Poznań
 • 1998-2003 – Archiwum Zakładowe Jeronimo Martins Dystrybution Sp. z OO Poznań/Jeronimo Martins Dystrybution Ltd. Poznań company archive
 • 1987 – 1998 – Archiwum Państwowe w Poznaniu/ State Archive in Poznań
 • 1987 – Archiwum Zakładowe Sądu Okręgowego w Poznaniu/District court in Poznań archive
 • 2008-obecnie/present – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz Univeristy in Poznań

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST

 • Samorząd terytorialny, gospodarczy i zawodowy/ Local, economic and professional self-government
 • Trzeci sektor/Third sector
 • PRL – system gospodarczy i polityczny/ Polish People’s Republic – economic and political system
 • Mniejszości religijne w Polsce w XX w. – Świadkowie Jehowy/ Religious minorities in Poland in the 20th century – Jehovah’s Witnesses
 • Kancelaria współczesna – zarządzanie obiegiem informacji i dokumentacji / Contemporary office – managment of the flow of information and documentation

NAJNOWSZE BADANIA/RECENT RESEARCH

 • Przestępczość gospodarcza/Economic crime

DYDAKTYKA/TEACHING

 • Krajowe i międzynarodowe organizacje i instytucje społeczno-gospodarcze/National and international social and economic organizations and institutions
 • Samorząd terytorialny w Polsce po 1990 roku/Local government in Poland after 1990
 • Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce po 1990 roku/Economic and professional local government in Poland after 1990
 • Zarządzanie dokumentacją współczesną/Contemporary documentation management
 • Historia pieniądza/The History of Money
 • Historia samorządności na ziemiach polskich w XIX i XX wieku/History of self-government in Poland in the 19th and 20th centuries
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu/Corporate social responsibility
 • Gromadzenie, przetwarzanie i zarządzanie informacją gospodarczą,
 • Podstawy przedsiębiorczości/Business studies
 • Systemy gospodarcze XX i XXI w. Teoria i praktyka gospodarowania/Economic systems in the 20th and 21th centuries. Theory and practice of management
 • Trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie/Third sector and civil society

PUBLIKACJE/PUBLISHED [wybór/choice]

2021:

 • Świadkowie Jehowy na ziemiach polskich w XX wieku, [w:] „Język. Religia. Tożsamość”, t. 24 (2), Gorzów Wielkopolski 2021.

2020:

 • Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce – część II (lata 1950–2018), [w:] „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. VII, r. Poznań 2020, s. 123-147.

2019:

 • Władza versus społeczeństwo – problem wzajemnej alienacji: uwagi wstępne, Roman Macyra, Jan Miłosz, artykuł z konferencji „>>Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…<<. PRL w latach 1970-1975”, pod red. Marcina Bukały, Dariusza Iwaneczki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie 2019, s. 26-57.
 • Edukacja w socjalistycznym mieście. Szkolnictwo i jego wpływ na rozwój miasta Poznania w latach 1945-1973, [w:] „Edukacja a gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich w ujęciu historycznym”, pod red. Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wydawnictwo GAJT i Autorzy, Wrocław 2019, s. 25-54.
 • Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce – część I (lata 1918–1950), [w:] „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. VI, Poznań 2019, s. 31-51.

2018:

 • Edukacja seksualna i planowanie potomstwa w PRL. – Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa/Towarzystwo Planowania Rodziny – Michalina Wisłocka – Zbigniew Lew Starowicz, [w:] „Poradnictwo w PRL”, pod red. K. Bitner, D. Skotarek , Poznań 2018, s. 307-320.
 • Finanse, gospodarka i rynek pracy Poznania w latach 1945-1956, artykuł do „Księgi pamiątkowej z okazji jubileuszu prof. dr hab. Stanisława Jankowiaka”, pod red. K. Białeckiego, Instytut Historii UAM 2018, s. 141-171.
 • Zarządzanie dokumentacją korporacji (w archiwum zakładowym i w outsourcingu), [w:] „Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa” Instytut Historii UAM, 2018,s. 147-160

2017:

 • Miłosz J., Macyra R., Dekonstrukcja mitu. Obywatel versus władza (1975-1980), [w:] „PRL na pochylni (1975-1980), pod red. Marcina Bukały, Dariusza Iwaneczki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, 2017, s. 247-287.

2016:

 • Miedzy czerwcem a październikiem 1956 roku – zmiany w aparacie władz miejskich Poznania, [w:] „Społeczeństwo PRL 1956”, pod red. Doroty Skotarczak, Instytut Historii UAM, 2016, s. 117-138.
 • Błażejczyk-Majka Lucyna, Miłosz Jan; Występowanie chorób zakaźnych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1953 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu, [w:] Przegląd Archiwalno-Historyczny, Przegląd Archiwalno-Historyczny, Poznań 2016.
 • Market – Financial Crimes Committed for Personal Purposes, [w:] Studia Historiae Oeconomicae, t. 34, Poznań 2016.
 • Kicin w XX i XXI wieku w Kicin przez wieki. [w:] Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej, red.: Tyborowski Witold, Gmina Czerwonak 2016.
 • Wielkopolska i Kujawy – zagłębie solne XIX i XX wieku – uzdrowiska i kopalnie, [w:] Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red.: Głowiński Tomasz, Zawadka Marek, Wrocław 2016.

2015:

 • Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. ziemiach zachodnich, [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław 2015.

2014:

 • Koleje samorządowe w Wielkopolsce i ich upaństwowienie w początkach PRL, [w:] „Mkną po szynach…” Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014.

2012:

 • Local government and local labor economics in Pila in the late 20th centry and beginning of the 21 st centry, [w:] Studia Historiae Oeconomice, t. 30, Poznań 2012.
  Lasy prywatne a państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL, [w:] Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, t. 11, Gołuchów 2012.

2011:

 • Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1986, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2011.

2010:

 • Świadkowie Jehowy w dobie gierkowskiego otwarcia, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2010.
 • Twarze zielonogórskiej bezpieki, katalog wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu Oddział w Poznaniu, pod red Waldemara Handke, Jana Miłosz, Przemysława Zwiernika, Poznań 2010.

2009:

 • Już nie szpiedzy, jeszcze nielegalni – świadkowie Jehowy w oczach wielkopolskiej SB w latach 1956–1970, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956–1970, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2009.
 • Świadkowie Jehowy w PRL – uznani, zwalczani, tolerowani, [w:] O wielowymiarowości badań religioznawczych. Człowiek i społeczeństwo t. XXIX, pod red. Z. Drozdowicza, Poznań 2009.

2008:

 • Śladami zbrodni – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie. 1945 – 1956. Wydawnictwo IPN, Poznań 2008.
 • Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956, pod red. K. Białecki. Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2008.

2007:

 • Milenium kontra Tysiąclecie 1966 – w serii „Konferencje IPN” Poznań 2007 – redakcja tomu.
 • Atlas podziemia niepodległościowego w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Wnuka, Lublin – Warszawa 2007 – notki dotyczące oddziałów i organizacji w południowej Wielkopolsce.
 • Założenia i realizacja Wielkiej Nowenny na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej – [w:] Milenium kontra Tysiąclecie 1966, Poznań 2007.
 • Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziesięciu” w świetle zachowanych materiałów UB – [w:] Poznański Czerwiec 1956 – uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Poznań 2007.

2006:

 • Marzec 1968 w Wielkopolsce. Materiały pomocnicze IPN nr 8. Praca zbiorowa pod red. K. Białeckiego, S. Jankowiaka, F. Leśniaka, J. Miłosza, A. Skupień, Poznań 2006.
 • Przebieg Marca ’68 w Poznaniu, [w]: Marzec 1968 w Wielkopolsce – Materiały pomocnicze IPN nr 8, Poznań 2006.
 • Kadra SB w województwach poznańskim, szczecińskim, zielonogórskim, [w] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. tom II, Warszawa 2006 –– redaktor części.
 • Tworzenie się struktur aparatu bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego, [w]: Złotów nasz i wasz – materiały z seminarium 31 stycznia 2006 r., Złotów 2006.

2005:

 • Likwidacja CARITAS w Wielkopolsce. w: Kościół wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1950 w Polsce północno – zachodniej, Poznań 2005.
 • Przebieg Marca, 68 w Poznaniu. w: Marzec 1968 r. w Wielkopolsce, Poznań 2005.

2004:

 • Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce w oczach Służby Bezpieczeństwa 1962 – 1970, [w:] „Biuletyn IPN”, nr 3/2004.
 • Stan zachowania źródeł dotyczących stanu wojennego na Pomorzu Zachodnim w archiwach IPN – w: „Stan wojenny w skali kraju i regionu. Informacje źródłowe i refleksje” Szczecin 2004.
 • Aparat bezpieczeństwa a Kościół katolicki w Polsce. Wybór źródeł, Katowice 2004, kilka dokumentów.

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE/CONFERENCE PRESENTATIONS

 • 05/2017 Sobótka: Mundurowi i cywile – społeczno-gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków; referat: Mundurowi i cywile – spojrzenie przez kraty. Więzienia w Wielkopolsce w okresie PRL.
 • 10/2016 Poznań: Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa; referat: Zarządzanie dokumentacją korporacji (w archiwum zakładowym i w outsourcingu).
 • 05/2016 Sobótka: Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków; referat: Wielkopolska i Kujawy – zagłębie solne XIX i XX wieku – uzdrowiska i kopalnie.
 • 04/2016 Poznań: Wielka Nowenna i obchody Millennium Chrztu Polski w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej; referat: Przebieg Wielkiej Nowenny w archidiecezji gnieźnieńskiej.
 • 04/2016 Poznań: Studia nad przestępczością gospodarczą na ziemiach polskich – spotkanie 1. Polska Ludowa: przestępczość gospodarcza w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego; referat: Czarny rynek – przestępczość na własny użytek.
 • 06/2015 Przemyśl – Arłamów: PRL na pochylni 1975 – 1980; referat: Dekonstrukcja mitu – obywatel versus władza 1975 – 1980 [współautor prof. dr hab. Roman Macyra].
 • 05/2015 – Stronie Śląskie: Kresy Wschodnie – Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenia polskich kresów”; referat: Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. Ziemiach Zachodnich.
 • 01/2015 – Poznań: KW PZPR w Poznaniu. Struktura, kadry, działanie; referat: „Taka jest prawda i innej prawdy nie ma” – KW PZPR w Poznaniu wobec Marca 1968.
 • 05/2014 – Stary Gierałtów: Transport i komunikacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków; referat: Koleje samorządowe w Wielkopolsce i ich upaństwowienie w początkach PRL.
 • 05/2013 – Stary Gierałtów: Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki; referat: Występowanie chorób zakaźnych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1953 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu [współautor dr Lucyna Błażejczyk-Majka].
 • 10/2011 – Gołuchów: Las i historia; referat: Lasy prywatne a lasy państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL.
 • 06/2011 – Międzyzdroje: Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska – Unia Europejska – Świat – VIII Zjazd Katedr Ekonomii; referat: Turystyka i wypoczynek jako czynniki wspomagające gospodarkę lokalną na przykładzie regionu północnej Wielkopolski.
 • 10/2010 – Poznań. Konferencja naukowa „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989”. Wygłoszony referat: Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz.
 • 06/2010 – Międzyzdroje: Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska – Unia Europejska – Świat – VII Zjazd Katedr Ekonomii; referat: Wpływ samorządu terytorialnego na aktywizację gospodarczą społeczności lokalnej na przykładzie miasta Piły i gmin północnej Wielkopolski na przełomie XX i XXI wieku
 • 09/2009 – Poznań: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980; referat: Świadkowie Jehowy w dobie gierkowskiego otwarcia.
 • 06/2009 – Międzyzdroje: Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska –Unia Europejska – Świat – VI Zjazd Katedr Ekonomii; referat: Samorząd terytorialny i jego wpływ na gospodarkę regionu w dobie transformacji na przykładzie miasta Poznania i gmin sąsiednich.
 • 11/2008 – Poznań: Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956 – 1970”; referat: Już nie szpiedzy, jeszcze nielegalni – świadkowie Jehowy w oczach wielkopolskiej SB w latach 1956 – 1970.
 • 09/2008 – Poznań: Międzynarodowy Kongres Religioznawczy; referat: Świadkowie Jehowy w PRL – tolerowani, prześladowani, nielegalni.
 • 11/2007 – Poznań: Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956; referat: Prześladowania Świadków Jehowy na terenie województwa poznańskiego w okresie stalinowskim.
 • 12/2006 – Poznań: Utrwalanie władzy ludowej w Wielkopolsce 1945 – 1956; referat: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie.
 • 06/2006. – Poznań: Poznański Czerwiec 1956 – uwarunkowania – przebieg – konsekwencje; referat: Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziesięciu” w świetle zachowanych materiałów UB.
 • 04/2006. – Gniezno – Poznań: Milenium kontra Tysiąclecie 1966; referat: Założenia i realizacja Wielkiej Nowenny na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej.
 • 01/2006 – Złotów: Kształtowanie się społeczności lokalnej Złotowa w pierwszych latach powojennych; referat: Tworzenie się struktur aparatu bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego.