Zasady etyki

Zasady etyki publikacji (code of ethics)

Czasopismo Studia Historiae Oeconomicae przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics).

Link do COPE Committee on Publication Ethics https://publicationethics.org/

The journal Studia Historiae Oeconomicae has adopted and applies the principles of publishing ethics in line with the guidelines of the COPE (Committee on Publication Ethics).

Link to COPE Committee on Publication Ethics https://publicationethics.org/

Etyka a praca redakcyjna

 1. Ponieważ redakcja czasopisma SHO bierze odpowiedzialność za proces redakcyjny i za treści publikowane na jego łamach w trakcie prac redakcyjnych posługuje się zasadą rzetelności naukowej i zgłoszone do czasopisma teksty weryfikuje zarówno pod względem merytorycznym jak i pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej. W przypadku poważnych wątpliwości dotyczących kwestii etycznych redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu na etapie prac redakcyjnych lub wycofania tekstu z druku.
 2. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę ich zgodność z profilem naukowym czasopisma oraz opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, rzetelności i oryginalności ujęcia problemu, realizacji założonego celu, zastosowanej metodologii,  poprawność redakcyjna i językowa oraz inne.
 3. Zasady kwalifikowania artykułów do druku są transparentne, a stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikacji. Redakcja czasopisma stosuje zasady równości, neutralności i niezależności: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów. Są one oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym.
 4. Redakcja SHO stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i  publikacji fałszywych danych. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redakcja zbada sprawę i zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu na etapie prac redakcyjnych lub wycofania tekstu z druku.
 5. Redakcja SHO podejmuje działania w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. Przejawy autorstwa widmo, autorstwa gościnnego i grzecznościowego są przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte lub zgłoszone przypadki w/w zachowań oraz związanych z powyższym konfliktów interesów zostaną sprawdzone przez Redakcję. Do czasu wyjaśnienia sprawy prace redakcyjne nad artykułem zostaną wstrzymane.
 6. Redakcja SHO zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych oraz nieopublikowanych tekstów, które do czasu publikacji kolejnego tomu czasopisma mogą być udostępniane jedynie członkom redakcji i recenzentom oraz bez pisemnej zgody autorów nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody autorów.

  Etyka a autorzy

 1. Autorzy mogą zgłaszać do publikacji w SHO wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie dane i informacje zaczerpnięte z prac innych naukowców wykorzystane w trakcie powstawania pracy powinny zostać wskazane przez autorów w sposób jednoznacznie wskazujący ich pochodzenie.
 2. W związku z tym, że Redakcja SHO kładzie nacisk na samodzielność i oryginalność badań wszelkie przejawy plagiatu czy fałszowania danych są niedopuszczalne. Nadsyłane prace sprawdzane są przy użyciu programu antyplagiatowego. W przypadku podejrzenia o plagiat sprawa zostanie dokładnie zbadana a autor poproszony o wyjaśnienia. W zależności od stopnia plagiatu i wyjaśnień złożonych przez autora wdrożone zostanie odpowiednie postępowanie. W przypadku rozpoznania ewidentnego plagiatu praca zostanie nie tylko odrzucona, ale o zdarzeniu poinformowani zostaną również przełożeni autora/autorów.
 3. Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Przypadki manipulowania wynikami stanowią podstawę do odrzucenia publikacji, a w szczególnie rażących przypadkach o sprawie poinformowani zostaną przełożeni autora/autorów.
 4. Autor nie powinien zgłaszać do publikacji w SHO prac, które już opublikowano na łamach innych czasopism lub książek oraz takich, które złożone zostały w innych redakcjach. Jeśli  na którymś z etapów prac redakcyjnych zajdzie podejrzenie, że praca została opublikowana lub złożona do publikacji w innym czasopiśmie Redakcja SHO zbada sprawę. W razie potwierdzenia podejrzeń odrzuci tekst na etapie prac redakcyjnych lub wycofa go z druku.
 5. Autor powinien poinformować Redakcję SHO o wszystkich podmiotach, które brały czynny udział w tworzeniu zgłoszonej publikacji. Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu). Wszyscy badacze wymienieni, jako autorzy pracy muszą mieć realny wkład w jej powstanie.
 6. Autorzy i współautorzy powinni demaskować wszelakie przejawy autorstwa widmo, autorstwa gościnnego i grzecznościowego gdyż są one przejawem nierzetelności naukowej oraz informować o takich przypadkach Redakcję SHO. W przypadku wykrycia autora widmo, w zależności od jego wkładu pracy, możliwe jest jego usuniecie z listy autorów lub ujęcie go w jednym z przypisów (jako autora niewielkiej części opracowania) lub wymienienie w części poświęconej podziękowaniom.  Jednocześnie w przypadku próśb o zmianę listy autorów danego opracowania, następujących na każdym etapie prac redakcyjnych, redakcja zastrzega sobie prawo dokładnego zbadania sprawy i ewentualnego odrzucenia tekstu na etapie prac redakcyjnych lub wycofania tekstu z druku.
 7. W przypadku wykrycia przez autorów ewentualnych błędów przed zakończeniem prac redakcyjnych są oni zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia ich do redakcji.

Etyka a praca recenzenta

 1. Recenzent pracuje nad artykułem anonimowo. Jednocześnie wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ich ujawnianie osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym, jest niedopuszczalne.
 2. Recenzja powinna być obiektywna, zgodna z zasadami rzetelności naukowej. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uzasadnione a personalna  krytyka autora pracy jest uważana za niestosowną i dyskredytuje recenzenta na przyszłość.
 3. Obowiązkiem recenzenta jest zgłoszenie i wskazanie Redakcji SHO wszelkich istotnych podobieństw recenzowanego tekstu do innych prac.
 4. Recenzent nie powinien pozostawać w żadnej relacji z autorami tekstu. W przypadku podejrzenia, że przesłany do recenzji tekst został napisany przez osobę, z którą recenzent jest w relacji osobistej lub zawodowej powinien on niezwłocznie powiadomić o tym  redakcję i zrezygnować z recenzowania .
 5. Recenzowany tekst nie może być w jakikolwiek sposób wykorzystany przez recenzenta do czasu jego publikacji.