dr Jakub Kujawa

DANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS

DR JAKUB KUJAWA

jakub kujawa

Stopień naukowy/Degree: doktor/PhD

Stanowisko/Position: adiunkt/assistant profesor

 

KONTAKT/CONTACT

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznan
 • Wydział Historii/Faculty of History
 • Zakład Historii Gospodarczej/ Department of Economic History
 • Umultowska 89d 61–614 Poznań
 • pokój/room: 3.141
 • telefon/phone: 61 829 1527
 • email: jakkuj2@amu.edu.pl
 • nr ORCID: 0000-0001-6415-2984

GODZINY DYŻURÓW/DUTY HOURS

Semestr letni roku akademickiego 2023/2024

 • poniedziałek 10.30-11.30 (dyżur zdalny, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie drogą mailową)
 • wtorek 10.30-11.30 (dyżur stacjonarny), p. 3. 141
 • w okresie wakacji kontakt poprzez pocztę elektroniczną/during Holiday contact only by email
 • urlop/leave:

EDUKACJA/EDUCATION

 • 2016 r.: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii/PhD in History: ,,Przemysłowa i mieszkaniowa przestrzeń miasta w latach 1950–1980 na przykładzie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka’’; promotor/Master advisor: dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW,
 • 2012–2016: studia doktoranckie na kierunku historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Phd studies in Kazimierz Wielki in Bydgoszczy,
 • 2012–2013: studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Postgraduate studies in Archiving and Document Menagement at Faculty of Historical Sciences in Nicolaus Copernicus University in Toruń.
 • 2010 r.: magister historii/Master’s in History: ,,Rola i znaczenie igrzysk gladiatorskich w życiu polityczno-społecznym w Rzymie okresu republikańskiego i wczesnocesarskiego’’; promotor/Master advisor: prof. dr hab. Leszek Mrozewicz,
 • 2005–2010: Studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Master studies in History in Kazimierz Wielki University in Bydgoszczy,

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT

 • od 2019 roku: adiunkt/assistant profesor; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznan,
 • 2017–2019: starszy specjalista/senior specialist; Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu/The Office of Wielkopolska Province,
 • 2013–2017: wykładowca/university lecturer; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Kazimierz Wielki University in Bydgoszczy,
 • 2011–2012: staż: młodszy specjalista/internship: junior specialist; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy/Poviat Eldership in Bydgoszcz,
 • 2007 i 2009 rok: pracownik administracyjno-techniczny/assistant; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy/The Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST

 • Industrializacja w XX wieku/The Industralization in the 20th century
 • Polityka mieszkaniowa w XX wieku/The policy of housing in the 20th century
 • Marki i znaki towarowe w XX–XXI wieku/Brand and trademarks in the 20th and 21th centuries
 • Gospodarka industrialna i ochrona środowiska w XX wieku

DYDAKTYKA/TEACHING

 • Gospodarka industrialna i postindustrialna
 • Cywilizacja industrialna
 • Badania dziejów społeczno-gospodarczych
 • Informacja w przestrzeni gospodarczej i administracji publicznej

PUBLIKACJE/ PUBLISHED [WYBÓR/CHOICE]

Stan na 1.10.2023

2023

 • ,,Atomowa Wielkopolska” – plan budowy Elektrowni Jądrowej ,,Warta” w Klempiczu w schyłkowym okresie PRL, ,,Journal of Humanities and Social Sciences’’ 2023, 1,  s. 45-70.
 • Wkład przemysłu chemicznego w rozwój sektora zbrojeniowego w okresie PRL, [w:]  Militaryzacja i demilitaryzacja gospodarki – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2023, s. 157-174.
 • Alfons Licznerski – architekt i humanista, [w:] Bydgostiana I. Miasto i ludzie, red. A. Nadolska, Bydgoszcz 2023, s. 56-72.

2022

 • Book Review: Housing Problems in Poland in the 1970s in the Light of Personal Documents [Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych], ,,Studia Historiae Oeconomicae” 2022, Vol. 40/1, s. 143–154.

2021

 • Tradition and Modernity In Creating a Brand: the Experience of Lech Poznań Football Club, in  Polish Brands. Historical, Cultural, and Economic Contexts, (eds) S. Kamosiński, R. Pacanowska, Poznań 2021, pp. 93–108.

2020

 • Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej. Industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950-1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Poznań 2020, s. 414.
 • Między propagandą a rzeczywistością – obraz hoteli pracowniczych na przykładzie regionu Kujaw i Pomorza w latach 1950–1980, ,,Journal of Humanities and Social Sciences’’, 2020, 1, s. 148–170.
 • Between Progress and Backwardness. A Look at the Housing Policy of the Period of the People‘ s Republic of Poland from the Social and Economic Perspective after 1989, Studia Historiae Oeconomicae 2020, Vol. 38/1, s. 57-82.

 2018

 • Głód mieszkaniowy w okresie odbudowy państwa polskiego na przykładzie miasta Poznania (1918–1922), [w:] Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, red. T. Głowiński, M. Zawadka, t. 1, Wrocław 2018, s. 213–226.
 • Encyklopedia Bydgoszczy, t. 2, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2018.

2016

 • Zagrożenia ekologiczne na przykładzie regionu Pomorza i Kujaw w Polsce Ludowej, [w:] Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016, s. 237–258.

2015

 • Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na przykładzie największych miast województwa bydgoskiego w latach 1956–1970, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’, 7-8, 2015, s. 53–83.
 • Problematyka ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich w działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Zachodniego w Bydgoszczy 1945–1950, [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław 2015, s. 83–98.
 • Presja inwestycyjna w budownictwie uspołecznionym na Pomorzu i Kujawach w latach 1976–1980, [w:] Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989). Studia z historii najnowszej, t.2, red. A. Popławska [et al.], Warszawa 2015, s. 60–74.
 • Jakość przestrzeni życiowej ludności dużych miast województwa pomorskiego na przykładzie kwestii mieszkaniowej w latach 1945–1949, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa, S. Kamosiński, T. Kuczur, J. Laskowska, Bydgoszcz 2015, s. 405–420.

2014

 • Działalność inwestycyjna Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Bydgoszczy w latach 1950–1956, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’, 6, 2014, s. 85–100.
 • Gospodarka mieszkaniowa w Toruniu w latach 1945–1949. Wybrane problemy, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’, 5, 2014, s. 37–54.
 • Przestrzeń transportu i komunikacji na przykładzie sieci rzecznej byłego województwa bydgoskiego w okresie intensywnej industrializacji (1950–1980), [w:] Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński i R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 227–246.

2013

 • Organizacja i funkcjonowanie Bydgoskiego Kombinatu Budowlanego ,,Wschód’’ w Bydgoszczy w latach 1969–1980, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’,  4, 2013, s. 215–238.
 • Rozwój przestrzeni symbolicznych w polityce władz miasta Bydgoszczy na przykładzie projektów dofinansowanych z europejskich funduszy pomocowych, [w:] Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, red. S. Kamosiński i Z. Bukowski, Bydgoszcz 2013, s. 85–104.
 • Zarys problematyki współczesnej prostytucji w świetle przemian ustrojowych i społecznych w Polsce (od 1970 roku), ,,Vivat Justitia!’’, Międzynarodowy studencki naukowo-prawny almanach, XIII, 2013, s. 64–70.
 • Panem et circenses, czyli cesarski program igrzysk gladiatorów w źródłach pisanych w okresie wczesnego cesarstwa, ,,Kultura i Historia’’, Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Kultura i Historia, 23, 2013 (wyd. internetowe).

2012

 • Mieszkaniowa i przemysłowa przestrzeń miasta Bydgoszczy u progu socjalistycznej industrializacji (1945–1949), ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’, 2, 2012, s. 227–247.
 • Rozwój przestrzenny i demograficzny Bydgoszczy po 1950 r. Doświadczenia historyczne a perspektywa w przyszłości, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’, 1, 2012, s. 233–263.

2011

 • Służba medycyny weterynaryjnej w Bydgoszczy. Przeszłość i teraźniejszość, ,,Kronika Bydgoska’’, XXXII, 2010, Bydgoszcz 2011, s. 163–186.
 • Encyklopedia Bydgoszczy, t.1, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2011.

2010

 • Przyczynek do problemu chorób wenerycznych w Bydgoszczy w okresie dwudziestolecia międzywojennego (współautorstwo), ,,Kronika Bydgoska’’, XXXI, 2009, Bydgoszcz 2010, 277–284.

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE/CONFERENCE PRESENTATIONS

 • Alfons Licznerski – architekt i humanista, Ogólnopolska Konferencja pt. Bydgostiana. Miasto i ludzie, 4-5 XI 2021r., Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
 • Kwestia mieszkaniowa u zarania niepodległej Polski. Przykład Wielkopolski i Kujaw, Konferencja Ogólnopolska w ramach XIII Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą ,,Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku’’, 19-21 V 2018r., Lubin, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Oddział IPN we Wrocławiu.
 • Działalność budowlana wojsk Pomorskiego Okręgu Wojskowego na rzecz gospodarki narodowej w PRL, Konferencja Ogólnopolska w ramach XII Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą Mundurowi i cywile – społeczno-gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, 19–21 V 2017 r., Sobótka, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Oddział IPN we Wrocławiu.
 • Rozwój przestrzenny Bydgoszczy 1945–2017, wykład wraz z prezentacją w ramach Wszechnicy Regionalnej, 15 V 2017 r., Bydgoszcz, UKW.
 • Czynnik lokalizacji przemysłu a problem ochrony środowiska przyrodniczego w regionie Pomorza i Kujaw 1950–1980, Konferencja międzynarodowa w ramach XI Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, 20–22 V 2016 r., Sobótka, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Oddział IPN we Wrocławiu.
 • Inwestycje przedsiębiorstw a gospodarka miejska Bydgoszczy w PRL, Konferencja popularnonaukowa pt. ,,Bydgoszcz przez wieki. Dzieje mieszkańców’’, 21 IV 2016 r. Bydgoszcz.
 • Presja inwestycyjna w budownictwie uspołecznionym na Pomorzu i Kujawach w latach 1976–1980, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989), 23 V 2015 r., UKSW w Warszawie.
 • Problematyka ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich w działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Zachodniego w Bydgoszczy. Lata 1945–1950, Konferencja międzynarodowa w ramach X edycji Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, 22–24 V 2015 r., Stronie Śląskie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Oddział IPN we Wrocławiu.
 • Obraz robotnika poza przedsiębiorstwem, czyli między ideologicznym wychowaniem a pijatyką i kartami, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Robotnicy w PRL. Między fikcją a rzeczywistością, 2–3 XII 2014 r., Szczecin, OBEP IPN w Szczecinie.
 • Przestrzeń transportu i komunikacji na przykładzie sieci rzecznej Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie intensywnej industrializacji (1950–1980), IX edycja Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą, 23–25 V 2014 r., Stary Gierałtów, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Oddział IPN we Wrocławiu.
 • Zjawisko prostytucji u schyłku PRL na przykładzie miasta Bydgoszczy, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, 16–17 V 2013 r., Warszawa, Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda im. Franciszka Bujaka PTHG za najlepszą książkę w zakresie historii społecznej i gospodarczej opublikowaną w latach 2020-2021 (2022).
 • Dyplom Uznania Prezydenta Miasta Bydgoszczy z okazji wydania pierwszego tomu Encyklopedii Bydgoszczy (2012).