dr Marcin Graban

Zobacz relację ze stypendium na Cornell University, Ithaca NY:

https://www.facebook.com/marcin.graban.56

Link na stronie Cornell Univ.:

https://www.ilr.cornell.edu/centers-institutes/international-programs/visiting-fellows/marcin-graban

 

[WD_FB id=”0″]

 

DANE NAUKOWE/ PROFESSIONAL APPOINTMENTS

DR MARCIN GRABAN

 • STOPIEŃ NAUKOWY/ DEGREE: doktor/PhD
 • STANOWISKO/POSTION: adiunkt/ assistant professor

KONTAKT/CONTACT

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz Univerisity in Poznan
 • Instytut Historii/Institute of History
 • Zakład Historii Gospodarczej/ Department of Economic History
 • 61-614 Poznań, ul. Umultowska 89d
 • pokój/room: 3.141
 • tel./phone: 61 829 1527
 • email: mgraban@amu.edu.pl
 • https://orcid.org/0000-0002-5513-5127

GODZINY DYŻURÓW/ DUTY HOURS

 • poniedziałek 19.30 – 10.30
 • wtorek 10.00 – 11.00

EDUKACJA/EDUCATION

 • 2000-2005 Studia Doktoranckie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ PhD Studies Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz;
 • 1995-2000 Studia na kierunku historia Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (obecnie UKW)/ M.A. Studies Pedagogocal University in Bydgoszcz (current Kazimierz Wielki Univ.)
 • 1991-1995 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim/ Marie Skłodowska-Curie High School in Starogard Gdański.

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT

 • 2011 – present Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/Adam Mickiewicz University
 • 2008 – 2011 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu/Poznan Univeristy College of Business
 • 2005-2012 SP 89 w Poznaniu/No. 89 Elementary School in Poznań

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST

 • Historia społeczno-gospodarcza Stanów Zjednoczonych Ameryki/Social and Economic US history
 • Historia stosunków pracy/Labor relations history
 • Cywilizacja przemysłowa/Industrial civilisation

NAJNOWSZE BADANIA/RECENT RESEARCH

Alien strikebreakers. The role of immigrant workers in labor relation changes in the United States of America (1880-1930).

GRANTY I STYPENDIA/GRANTS AND FELLOWSHIPS

 • 2003 4th International Conference of PhD Students, Miskolc, Hungary
 • 2004 The Kosciuszko Foundation Fellowship,  The Catholic University of America, Washington D.C., USA.
 • 2010 LLP Erasmus: University of Cordoba (Spain), Karoli Gaspar University in Budapest (Hungary)

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

2012
Labour Unions Postulates and Development of Federal Labour Legislation to the New Deal Era in the United States of America, “Studia Historiae Oeconomicae” v. 30 (2012), s. 153-173.

2013
Czy klęski naturalne są źródłem modernizacji infrastruktury? Na przykładzie powodzi w Poznaniu w 1924 roku [w:] Gdy nadciągała wielka woda. Klęski powodzi na ziemiach polskich, red. E. Kościk, wyd. GAJT, Wrocław 2013, s. 135-150.

2014
Transport publiczny w Poznaniu w latach sześćdziesiątych XX w. [w:] Mkną po szynach… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowińskiego i R. Klementowskiego, wyd. GAJT, Wrocław 2014, s. 269 – 286.

Unemployment and Homlessness in the City of Poznań in 1929-1939, “Studia Historiae Oeconomicae” v. 32 (2014), s. 77-108.

2015
Liberalizacja czy etatyzm? Kierunki zmian polityki pracy wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. „Optimum. Studia Ekonomiczne” (Białystok) 1 (73) 2015, s. 124-136.

2016
Cash crops – tytoń w koloniach brytyjskich Ameryki Północnej [w:] Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów. T. 2, Antropologia używek w życiu gospodarczym i społecznym, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, Bydgoszcz 2016, s. 9-28.

Gospodarcze i polityczne przyczyny ograniczania imigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki, od powstania republiki do wielkiego kryzysu – na podstawie przepisów prawa imigracyjnego i naturalizacyjnego [w:] Inny. Obcy. Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016, ss. 363-377.

Tadeusz Janicki, Marcin Graban, Problemy gospodarki wodnej w Wielkopolsce po 1945 roku [w:] Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wyd. GAJT, Wrocław 2016, ss. 129-142.

2017

„Inicjatywa prywatna”. Warunki funkcjonowania i zatrudnienia w sektorze prywatnym w latach 1975-1980 [w:] PRL na pochylni (1975-1980), red. M. Bukała, D. Iwaneczko, IPN, Rzeszów 2017, s. 479-499.

Kwestia robotnicza w USA w I poł. XX w. Wkład Kościoła katolickiego w jej rozwiązanie, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, v. 20, No. 3, September 2017, s. 49-68.
doi: http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.3.04